Twój koszyk
do kasy suma: 0,00 zł

Darmowa dostawa od 300 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wersja dokumentu: 19022024 

Data obowiązywania: od 19.02.2024 r.

1. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie będąca Konsumentem, przedsiębiorcą na prawach konsumenta albo przedsiębiorcą;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą (będącym przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Koszyk - usługa elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia zakupu produktu, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na odrębnie określonych zasadach, wyświetlenie podsumowania dotyczącego ceny poszczególnych produktów; wyodrębniona graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki zawarcia umowy;
 • Panel Klienta - indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta;
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w Sklepie, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu w Sklepie, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG);
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym wksklep.pl, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż produktów Sprzedawcy;
 • Sprzedawca – WKSKLEP tj. WK sp. z o. o., adres: ul. Mszczonowska 13, 05-090 Janki, NIP: 7010633012, numer konta bankowego: 30 2490 0005 0000 4600 2776 4778, Alior Bank S.A.; e-mail: [email protected] / [email protected], 22 299 00 89;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącej produktów Sprzedawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez Sprzedawcę każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 1. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Złożenie Zamówienia oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.
 1. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny, aktualna przeglądarka internetowa: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów on-line) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 1. W przypadku, gdy Klient zawarł ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem konkretnej osoby fizycznej, wówczas domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Klienta do wszelkich działań podejmowanych w Sklepie, w tym do składania wiążących Klienta oświadczeń woli. W przypadku, gdy do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dojdzie przy użyciu Panelu Klienta, wówczas domniemywa się, że osoba fizyczna, która korzysta z takiej usługi została do tego upoważniona przez Klienta.
 1. Informacje dostępne na stronie Sklepu i w Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 ze zm.), ale zaproszenie do zawarcia umowy. 

 2. Do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski.

3. CENA PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny produktów widoczne na stronie Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w walucie polski złoty (PLN). Ceny nie obejmują kosztów przesyłki (dostawy). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 1. Ceny widoczne na stronie Sklepu indywidualnego nie są poddawane procesowi dostosowania ceny (personalizacji cen).
 1. W Sklepie obowiązują ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.
   
 2. Co do zasady, o ile nic innego nie wynika ze szczegółowych warunków konkretnej promocji:
  • promocje nie podlegają łączeniu;
  • kody rabatowe dotyczą oferty Sklepu, jeżeli regulamin promocji nie mówi inaczej;
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian warunków umów zawieranych w ramach promocji, w tym zmian cen;
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania czy zawieszenia promocji;
  • termin trwania promocji może zostać ograniczony do czasu wyczerpania określonej liczby produktów lub wyczerpania ich nakładu.
 3. Uprawnienia wymienione wyżej nie mają wpływu na realizację umów, w przypadku których Zlecenie było złożone przed wejściem w życie zmian.

4. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

 1. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego ich aktualizowania,;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w sposób niezakłócający korzystania ze Sklepu przez innych Klientów;
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  • terminowej zapłaty ceny zamówionych produktów i innych ustalonych kosztów w pełnej wysokości,
  • zachowania w poufności loginu i hasła przed osobami nieuprawnionymi;
  • niekorzystania z konta innego Klienta;
  • umieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy i produktach dostępnych w Sklepie bez jakiegokolwiek charakteru komercyjnego na korzyść innego podmiotu, w sposób nienaruszający danych i praw osób trzecich, w tym poprzez użycie treści obraźliwe bądź stanowiące groźbę, a także zawierających słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe).

5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi:
  • zawarcia umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • utworzenia Konta Klienta oraz przechowywania i udostępniania Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień w Sklepie;
  • przyjmowania Zamówień na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • korzystania z Koszyka.
 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe przez całą dobę, siedem dni w tygodniu poprzez wypełnienie formularza zamówień, uprzednio się rejestrując (poprzez Konto) lub bez rejestracji.
 1. Główne cechy produktów Sprzedawcy są widoczne na stronie Sklepu.

6. UTWORZENIE KONTA

 1. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imię i nazwisko albo nazwa firmy;
  • adres poczty elektronicznej;
  • login;
  • hasło.
 1. Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.
 1. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.
 1. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. Klient może zmienić hasło do logowania w dowolnym momencie.
 1. Sprzedawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto w terminie do 30 - dni od dnia otrzymania takiego żądania. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: [email protected]

7. KORZYSTANIE Z KOSZYKA

 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do Koszyka.
 1. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega każdorazowo zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 1. Klient ma możliwość weryfikacji produktów znajdujących się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

8. KOSZTY WYSYŁKI ZAMÓWIENIA

 1. Koszty wysyłki Zamówienia są każdorazowo ustalane przez Sprzedającego oddzielnie dla każdego zamówienia uwzględniając jego wagę i gabaryty wynikające z produktów dodanych do Koszyka. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania towarów do Koszyka.
 1. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Zamawiając więcej niż jeden towar Klient płaci pełny koszt wysyłki za łączną wagę wszystkich produktów, co ustala wewnętrzny system Sklepu połączony z ustalonym cennikiem operatora Poczty Polskiej, Kuriera albo wdrożonej integracji pocztowej. Na końcową cenę wysyłki może wpłynąć liczebność produktów w paczce oraz ich waga, co będzie wykazane na końcowym podsumowaniu Zamówienia.

9. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” po przedstawieniu Klientowi podsumowania Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrane produkty dodane do Koszyka.
 1. Podczas składania zamówienia (poprzez Konto lub bez rejestracji) Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane do realizacji zamówienia tj.:
  • imię i nazwisko albo nazwę firmy Klienta;
  • adres wysyłki Zamówienia;
  • numer telefonu do kontaktu z Klientem;
  • adres e-mail do kontaktu z Klientem;
  • rodzaj dostawy;
  • forma płatności w formie przedpłaty:
   • Płatności online
   • Google Pay
   • PayPo
   • Przelew tradycyjny
   • Karty płatnicze
   • BLIK
   • Paypal
 1. Obsługiwane w Sklepie rodzaje kart to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji na wskazany wcześniej adres e-mail. W wiadomości wskazana będzie kwota należna Sprzedawcy za Zamówienie wraz z dostawą.

 2. W sytuacji braku otrzymania automatycznego maila o przyjęciu Zamówienia prosimy o bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą na adres e-mail: [email protected] bądź telefonicznie: 22 299 00 89.

 3. W przypadku wyboru jako forma płatności przedpłaty, należy zapłacić wskazaną Zamówieniem cenę wraz z kosztami dostawy przelewem na konto bankowe Sprzedawcy tj.:
  • WK sp. z o. o.
  • numer konta bankowego: 30 2490 0005 0000 4600 2776 4778 (Alior Bank S.A.)
  • w tytule należy wskazać numer zamówienia.

 4. Składając Zamówienie obejmujące napoje energetyczne zdefiniowane w art. 12l ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2022.1608 ze zm.) składający Zamówienie oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

 5. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności składającego Zamówienie Sprzedawca może żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.

10. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Po zweryfikowaniu Zamówienia i – w razie wątpliwości – potwierdzenia wymaganego wieku składającego Zamówienie, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.
 1. Umowa między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia go przez Sprzedawcę.
 1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia własności zamówionych egzemplarzy produktów na Klienta poprzez dostarczenie ich pod wskazany przez Klienta adres w zamian za zapłatę ich ceny wraz z kosztem dostawy.
 1. Na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła podsumowanie zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.
 1. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim umowa nie została zawarta. Zwrot następuje w formie płatności wybranej przez Klienta na etapie składania Zamówienia.

11. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Termin płatności za Zamówienie stanowi dzień, w którym cena zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy prowadzonym w walucie polski złoty. Zamówienie nieopłacone w terminie zostanie za wycofane i anulowane przez Sprzedawcę. W celu uniknięcia anulowania zamówienia należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem.
 1. Sprzedawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura VAT lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

12. WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wysyłki złożonego Zamówienia wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu spełnienia łącznie dwóch warunków:
  • potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (zawarcia umowy);
  • zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 1. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu, jeśli Sprzedający na stronie Sklepu albo w opisie produktu wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki może być dłuższy. Dotyczy to również zamówień specjalnych, uwarunkowanych wskazanym opisem w karcie produktu. Termin dostawy może zostać ustalony indywidualnie z Klientem.
 1. W przypadku wysyłki Zamówienia Klient otrzymuje informację o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.
 1. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.
 1. Dostawa Zamówienia realizowana jest w sposób wybrany przez Klienta na etapie składania Zamówienia.
 1. Zakupione przez Klienta produkty są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 1. W przypadku ryzyka przedłużenia czasu potrzebnego na wysyłkę zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Klient zostanie poinformowany o tym w opisie danego produktu na stronie Sklepu albo w wiadomości e-mail wysłanej po złożeniu Zamówienia.
 1. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej formy dostawy.
 1. Sprzedawca od chwili wydania przedmiotu Zamówienia podmiotowi trzeciemu realizującemu dostawę nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.

13. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca może anulować Zamówienie złożone w Sklepie, jeśli:
  • dane Klienta są niepełne lub nieprawidłowe, a tym samym uniemożliwiają wysyłkę Zamówienia;
  • nie można nawiązać kontaktu z Klientem;
  • w przypadku braku zapłaty ceny zgodnie z powyższym;
  • na życzenie Klienta, pod warunkiem, że Zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane i wysłane;
  • jeśli Zamówienie obejmuje napoje energetyczne zdefiniowane w art. 12l ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2022.1608 ze zm.), a weryfikacja wieku Klienta wskazuje na to, że nie ma on ukończonych 18 lat.
 1. W przypadku anulowania Zamówienie Klient otrzymuje informację o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.
 1. W przypadku opłaconego Zamówienia Klient otrzyma zwrot płatności pomniejszony o koszty dostawy produktu, na te same dane z których opłacał zamówienie w systemie płatności elektronicznych i w ten sam sposób, nie później niż 14 dni kalendarzowych po anulowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie, którego wzór znajduje się pod linkiem: https://wkdzik.pl/zwroty-i-reklamacje
 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od momentu objęcia przedmiotu Zamówienia w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 1. Termin na odstąpienie od umowy uważa się za zachowany, jeżeli Klient wysłał na adres Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych po doręczeniu przedmiotu i następnie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy nadał przesyłkę zawierającą przedmiot Zamówienia albo jego część albo przed upływem tego terminu zwrócił Zamówienie albo część Zamówienia osobiście w biurze Sprzedawcy pod adresem wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 1. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączone, jeżeli towar został przez Klienta otwarty po dostarczeniu, a nie można go zwrócić ze względów higienicznych.
 1. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu Zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 1. Zwracany towar należy odesłać na adres wskazany przez Sprzedawcę. Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie są akceptowane przez Sprzedawcę.
 1. Klient otrzyma zwrot płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie), na te same dane z których opłacał zamówienie w systemie płatności elektronicznych i w ten sam sposób, nie później niż 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu produktu przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania przedmiotu Zamówienia/części przedmiotu Zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego nadania.
 1. Klient niebędący Konsumentem albo Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy co najmniej o 30 dni roboczych. Przed odstąpieniem Klient powinien wezwać Sprzedawcę w formie pisemnej lub elektronicznej do wykonania umowy wyznaczając Sprzedawcy dodatkowy termin do je wykonania, nie krótszy niż 30 dni roboczych.

15. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktów, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach opakowania, nie stanowią podstawy reklamacji.
 1. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 1. Uprawnienia z tytułu niezgodności z umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę umowy ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Klienta kwoty (ceny produktów i kosztów dostawy). Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej i utraconych korzyści.
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument może domagać się naprawy towaru lub wymiany na nowy albo stosownej obniżki ceny lub odstąpienia od umowy (w sytuacji, gdy wada jest istotna). Jeżeli żądanie Konsumenta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów od Sprzedawcy, może od zastąpić naprawę wymianą i odwrotnie.
 1. W celu w zgłoszenia reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo, pocztowo albo telefonicznie. W każdym przypadku reklamacji, prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą Sklepu – celem optymalizacji procedury reklamacyjnej.
 1. Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Odnośnie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach konsumenta rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności produktu z umową, wystosował odpowiednie żądania do Sprzedawcy, a ten nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 1. Termin na złożenie reklamacji przez Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przedawnia się z upływem 6 lat.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, a także ponosi koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Klient udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.
 1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem wynikające powiązane z działalnością Sklepu będą rozstrzygane w przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 1. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  • poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora; informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „KONSUMENCI” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  • przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie; informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „KONSUMENCI” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
  • zwracając się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „KONSUMENCI” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
  • poddając spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

 1. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny jeśli wada powstała z winy Sprzedającego oraz o ile dany przedmiot z uwagi na swą oryginalność będzie możliwy do odwzorowania/powielenia, czy też naprawienia.
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, należy spisać protokół reklamacyjny od razu podczas doręczenia przesyłki przez kuriera.
 1. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, sklep zwróci zapłaconą kwotę lub wymieni towar na nowy, o ile jego unikalność i powtarzalność na to pozwala oraz produkt ten znajduje się na stanie magazynowym Sklepu.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów podane w miejscach do tego przeznaczonych, Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności https://wkdzik.pl/polityka-prywatnosci
 1. Wszystkie dane osobowe, które Klient składa w czasie procesu rejestracji Konta i składania Zamówienia w Sklepie są gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji zobowiązań Sklepu i działalności gospodarczej Sprzedawcy: ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Klientem w sprawach dotyczących Zamówień oraz do realizacji złożonych Zamówień.
 1. Klient korzystający z usług Sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych, przy czym ma prawo wglądu do nich, dokonywania w nich korekt oraz żądania usunięcia ich z bazy. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
 1. Sprzedawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
 1. Dane Klientów mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności wobec Sprzedawcy bądź podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 1. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 1. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli ten: nie uregulował należności wobec Sprzedawcy, naruszył niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

17. ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 1. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie wskazanych treści, o ile nie uzna zgłoszenia za zupełnie bezzasadne.

18. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie utwory dostępne w sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509)informujemy, że Sprzedawca posiada prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu. Tym samym niedozwolone jest ich kopiowanie, powielanie lubi udostępnianie na własny lub cudzy użytek w celach komercyjnych oraz do propagowania w działaniach marketingowych lub innych działaniach osobistych bądź zarobkowych bez zgody Sprzedawcy.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych kategorii produktów, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 1. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu o każdej zmianie regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e - mail przypisany do Konta Klienta. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 1. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca może odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  • wprowadzania i wycofywania ze swej oferty produktów,
  • zmiany w cenach produktów,
  • wprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian,
  • wprowadzania do oferty nowych produktów,
  • dokonywania zmian w cenach przesyłek bez uprzedniego uprzedzania o tym fakcie użytkowników.

Opisywane zastrzeżenia nie będą dotyczyć Klientów, którzy już złożyli Zamówienie będące w trakcie realizacji.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy prawa polskiego.
 1. Prosimy nie kopiować treści Regulaminu - nie wyrażamy zgody na jego dalsze powielanie.

Zapraszamy do udanych zakupów w Sklepie.

Pozdrawiamy,

Zespół WK

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium